ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអ៊ែត សំរាប់សិទ្ធិមនុស្ស និង ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេស្ប៉ាញ ជួបប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ឯកឧត្ដ ស៊ាន វិសុទ្ធ បណ្ហិត ហេឡិន ចាវីស ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ និង មន្ដ្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ Peter Foster ។

Posted 26 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអ៊ែត សំរាប់សិទ្ធិមនុស្ស និង ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេស្ប៉ាញ ជួបប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ឯកឧត្ដ ស៊ាន វិសុទ្ធ បណ្ហិត ហេឡិន ចាវីស ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ និង មន្ដ្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ Peter Foster ។