ជនជាតិខ្មែរឥស្លាមចំនួន ៤៥០ នាក់ និង និស្សិតច្បាប់ ដែលរៀបចំដោយ មជ្ឈមណ្ឌឯកសារកមវ.ក.ត និង ទទួលការណែនាំព័ត៌មានអំពីលោកស្រី ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញាPamela Reusch ជំនួយការសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈ និង មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាន ។

Posted 13 មីនា 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ជនជាតិខ្មែរឥស្លាមចំនួន ៤៥០ នាក់ និង និស្សិតច្បាប់ ដែលរៀបចំដោយ មជ្ឈមណ្ឌឯកសារកមវ.ក.ត និង ទទួលការណែនាំព័ត៌មានអំពីលោកស្រី ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញាPamela Reusch ជំនួយការសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈ និង មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាន ។