អ្នកកាសែតកមអិន.ឌី.ភី ។ គេទាំងនោះត្រូវបានណែនាំ និង ពន្យល់យ៉ាងសង្ខេបដោយ សហព្រះរាជអាជ្ញា អន្ដរជាតិ និងដោយ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted 03 តុលា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

អ្នកកាសែតកមអិន.ឌី.ភី ។ គេទាំងនោះត្រូវបានណែនាំ និង ពន្យល់យ៉ាងសង្ខេបដោយ សហព្រះរាជអាជ្ញា អន្ដរជាតិ និងដោយ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។