មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកផ្នែក កិច្ចការសាធារណៈ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

Posted 25 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកផ្នែក កិច្ចការសាធារណៈ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល