និស្សិតចំនួន ២៤ នាក់មកពី សាកលវិទ្យាល័យNorthwesternដឹកនាំដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ David Scheffer នាយកវិទ្យាស្ថាន សិទ្ធិមនុស្សអន្ដរជាតិ ធ្វើទស្សនកិច្ច អ.វ.ក.ត និង ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល លោកស្រីMichelle Leeអនុប្រធាន

Posted 13 មីនា 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

និស្សិតចំនួន ២៤ នាក់មកពី សាកលវិទ្យាល័យNorthwesternដឹកនាំដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ David Scheffer នាយកវិទ្យាស្ថាន សិទ្ធិមនុស្សអន្ដរជាតិ ធ្វើទស្សនកិច្ច អ.វ.ក.ត និង ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល លោកស្រីMichelle Leeអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋ