ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥០ នាក់មកពីខេត្ដបាត់ដំបង រៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គល ទស្សនកិច្ច អ.វ.ត.ក ។

Posted 25 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥០ នាក់មកពីខេត្ដបាត់ដំបង រៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គល ទស្សនកិច្ច អ.វ.ត.ក ។