ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយ សហពន្ធ័ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ការបោះ ពុម្ភសៀវភៅក្នុងប្រទេសកម

Posted 26 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយ សហពន្ធ័ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ការបោះ ពុម្ភសៀវភៅក្នុងប្រទេសកម