ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈចូលរួមសំភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្ដផ្ទាល់របស់ វិទ្យុBBC Newshour ជាមួយនឹងលោក Brad Adamsនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ី ។

Posted 09 មីនា 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈចូលរួមសំភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្ដផ្ទាល់របស់ វិទ្យុBBC Newshour ជាមួយនឹងលោក Brad Adamsនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ី ។