ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋាបាល បានធ្វើសន្ដរកថានៅសន្និសិទអំពី “ដំណើរឆ្ពេ ាះទៅមុខ នៃ យុត្ដិធ៌មរបស់ ជន រងគ្រោះក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ៉ ។ សន្ដរកថា បានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ សាន់ ហ្វេ ដែលរៀបចំឡើងដោយ គណៈកម្មាធិការសំរាប់ជនរងគ្រោះក្រោម របប ខ្មែរក្រហម និង សមាគមន៍នៃជនរងគ្រោះខ្មែក្

Posted 23 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋាបាល បានធ្វើសន្ដរកថានៅសន្និសិទអំពី "ដំណើរឆ្ពេ ាះទៅមុខ នៃ យុត្ដិធ៌មរបស់ ជន រងគ្រោះក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ៉ ។ សន្ដរកថា បានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ សាន់ ហ្វេ ដែលរៀបចំឡើងដោយ គណៈកម្មាធិការសំរាប់ជនរងគ្រោះក្រោម របប ខ្មែរក្រហម និង សមាគមន៍នៃជនរងគ្រោះខ្មែក្រហម ។