ទូរទស្សន៍ CTNអញ្ជើញមន្ដ្រីទទួលផ្នែកព័ត៌មាន លោក រាជ សម្បត្ដិ ជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី សន្ននាថ្ងៃអាទិត្យ ។

Posted 22 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ទូរទស្សន៍ CTNអញ្ជើញមន្ដ្រីទទួលផ្នែកព័ត៌មាន លោក រាជ សម្បត្ដិ ជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី សន្ននាថ្ងៃអាទិត្យ ។