ទូរទស្សន៍ CTN ផ្សាយបន្ដផ្ទាល់ព័ត៌មានស្ដីពីការចាប់ខ្លួន នួន ជា ។

Posted 19 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ទូរទស្សន៍ CTN ផ្សាយបន្ដផ្ទាល់ព័ត៌មានស្ដីពីការចាប់ខ្លួន នួន ជា ។