យុវជន ៧០ នាក់ មកពីសមាគមកាយឬទ្ធិនារីកមវ.ត.ក ។

Posted 18 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

យុវជន ៧០ នាក់ មកពីសមាគមកាយឬទ្ធិនារីកមវ.ត.ក ។