តើនរណាខ្លះអាចនឹងត្រូវនាំយកមកជំនុំជម្រះក្តី?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017
ក្នុងស្មារតីចង់បានយុត្តិធម៌ ការពិត និងការផ្សះផ្សាជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គកាសហប្រជាជាតិបានឯកភាពគ្នាថា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនេះគប្បីកម្រិតយុត្តាធិការ ចំពោះតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(ឈ្មោះរដ្ឋដែលបង្កើតដោយខ្មែរក្រហម) ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការ ឬចេញបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្ម និងអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត ក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ គេរំពឹងថា មានតែជនមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតក្រោមនិយមន័យនេះ និងដែលអាចត្រូវអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានាំយកមកជំនុំជម្រះក្តី។
    កងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមរាប់ម៉ឺននាក់ បានចុះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល។ពួកគាត់គ្មានអ្វីដែលត្រូវភ័យខ្លាចអំពីតុលាការនេះទេ។ គោលនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិស្ថិតនៅជាធរមាននៅឡើយ។ សូមចងចាំថា មានតែជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងត្រូវជំនុំជម្រះនៅក្រោមច្បាប់ដែលមានចែងដោយអង្គជំនុំជម្រះពិសេសនេះ។
    តុលាការវិសាមញ្ញនេះមានតួនាទីកំណត់ ថាតើអតីតខ្មែរក្រហមរូបណាជា "មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់" ហើយនរណាដែលជា "អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត"ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនាពេលនោះ។ តុលាការនឹងស្វែងរកតែមុខសញ្ញាទាំងនោះមិនមែនស្វែងរកគ្រប់អតីតសមាជិកខ្មែរក្រហម នៅគ្របភូមិស្រុកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។