កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.6 (10.06.2019).mp3
13.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.5 (03.06.2019) (1).mp3
11.51 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.4 (27.05.2019).mp3
23.61 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentInterview Mr Neth Phaktra ECCC (20-05-19).mp3
10.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.3 (06.05.2019) (1).mp3
11.4 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro229042019.mp3
11.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro122042019 (1).mp3
11.96 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text Documentlive-eccc-pro137-26.07.2018.mp3
17.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro136-19-07-2018.mp3
5.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro135-12-7-2018Ok.mp3
8.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro134-05-7-2018.mp3
5.84 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro133-28-6-2018.mp3-.mp3
5.51 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text Document-Live-Eccc-pro132-14-6-2018.mp3
5.33 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text Document-Live-Eccc-pro132-14-6-2018.mp3
5.33 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro131-07-6-2018.mp3
5.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro130-31-5-2018.mp3
5.76 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro129-24-5-2018.mp3
5.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro128-17-5-2018.mp3
5.66 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro127-10-5-2018.mp3
5.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-126-26.04.2018.mp3
5.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-125-19.04.2018.mp3-.mp3
5.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-124-12.04.2018.mp3-.mp3
5.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-123-05.04.2018.mp3
5.52 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-122-29-3-2018 (1).mp3
5.91 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-121-22.03.2018.mp3
5.26 មេកា​បៃ

Pagination