កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២ ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro68-02.02.2017.mp3
6.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៦ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro67-26.01.2017.mp3
16.57 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៩ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro66-19.01.2017.mp3
17.46 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១២ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-65-12-01-017.mp3
19.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៥ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro64-05.01.2017.mp3
16.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២២ ខែ ធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro62-22.12.2016 (1).mp3
13.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៨ ខែ ធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro60-08.12.2016.mp3
17.58 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០១ ខែ ធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro59-01.12.2016 (1).mp3
18.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro58-24-11-2016.mp3
19.38 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro57-17-11-2016.mp3
16.9 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១០ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro56-10-11-20161.mp3
16.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៣ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro55-03-11-2016.mp3
18.85 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro54-27-10-2016.mp3
16.25 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro53-20-10-2016.mp3
19.94 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-52-13-10-016.mp3
18.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro51-06.10.2016.mp3
14.91 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro50-29-9-2016.mp3
16.65 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro49-22.09.2016.mp3
21.89 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-pro-48.mp3
15.64 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro47-08.9.2016.mp3
19.81 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-46-01-9-2016.mp3
18.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៥ សីហា ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro45-25-8-2016.mp3
18.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៨ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro44-18.8.2016.mp3
18 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១១ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro43-11.8.2016.mp3
17.51 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៤ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-live-show-Eccc-pro42.mp3
19.14 មេកា​បៃ

Pagination