កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៨ កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro41-28.7.2016.mp3
21.81 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២១ កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Eccc-pro40-21-7-2016.mp3
17.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៤ កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-show-Eccc-pro39-15-7-2016.MP3
19.62 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៧ កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Eccc-Live-Show-Pro38-7-7-2016.mp3
19.24 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro37-30-6-2016.mp3
20.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro36-.mp3
20.97 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៦ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-live-show-Eccc-pro35.mp3
20.21 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៩ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro34-09-6-016-Edited.mp3
19.95 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro33-02.06.2016.mp3
19.52 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៦ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro32-26-5-016.MP3
22.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៩ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-live-Eccc-pro31.mp3
16.37 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១២ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text Documentedited-Live-Eccc-pro30-12.05.2016.mp3
18.96 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៥ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro29-05.05.2016.mp3
20.18 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៨ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro28-28.04.2016.mp3
20.58 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២១ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro27-2.mp3
7.72 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៧ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro26-07.04.2016.mp3
20.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Eccc-pro25-31-3-016.mp3
20.14 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro24-24.03.2016.mp3
19.21 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEccc-live-pro23.mp3
20.09 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១០ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro22-10.03.2016.mp3
19.91 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៣ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro21-03.03.2016.mp3
19.83 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro20-25.02.2016.mp3
20.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៨ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro19-18-2-016.mp3
21.32 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១១ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro18-11.02.2016.mp3
22.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៤​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro17-04.02.2016.mp3
19.33 មេកា​បៃ

Pagination