កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly Radio programme 13 August 2015.mp3
16.52 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 30 July 2015.MP3
17.31 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 23 July 2015.MP3
19.1 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 20 August 2015.mp3
18.22 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 16 July 2015.MP3
19.41 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 9 July 2015.MP3
19.52 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 2 July 2015.MP3
21.49 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme on 25 June 2015.mp3
20.52 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 11 June 2015.mp3
17.07 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Wekkly Radio programme 4 June 2015.mp3
16.62 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 30 April 2015.MP3
16.94 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 24 April.MP3
53.2 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 9 April 2015.mp3
17.47 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 02 April 2015.mp3
20.25 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 26 March 2015.mp3
17.14 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 19 March 2015.mp3
19.11 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 12 March 2015.mp3
19.11 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC RADIO Programme 5 March 2015.mp3
19.94 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 26 02 2015.mp3
18.41 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 12 02 2015.mp3
18.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 05-02-15ok.mp3
17.42 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio prgoramme 29-01-15.mp3
20.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 22 01 15.mp3
16.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 15 01 15.mp3
18.28 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio prgramme 25-12-2014 mail.mp3
17.9 មេកា​បៃ

Pagination