កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 22 01 15.mp3
16.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 15 01 15.mp3
18.28 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio prgramme 25-12-2014 mail.mp3
17.9 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 18 12 14 mail.mp3
19.09 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 11 12 14 ok.mp3
17.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 04 12 14.mp3
18.89 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 27 11 2014.mp3
16.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 20 11 14.mp3
18.4 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 13-11-2014.mp3
16.3 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 30 Oct 2014.mp3
16.81 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 16 October 2014.mp3
21.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 09 October 2014.mp3
18.77 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 02 October 2014.mp3
16.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 25 September 2014.mp3
20.32 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 18 September 2014.mp3
16.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 11 September 2014.mp3
17.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 04 09 2014 mp3.mp3
17.07 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 28 August 2014.mp3
18.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 21 08 14.mp3
18.88 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 14 August 2014.mp3
17.88 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 07 08 14.mp3
16.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 31 07 14.mp3
17.94 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 24-07-2014.mp3
16.23 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៧ខែកក្ដដា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 17 07 14.mp3
18.39 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 10-07-2014.mp3
17.92 មេកា​បៃ

Pagination