កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 24 April.MP3
53.2 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 9 April 2015.mp3
17.47 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 02 April 2015.mp3
20.25 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 26 March 2015.mp3
17.14 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 19 March 2015.mp3
19.11 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 12 March 2015.mp3
19.11 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC RADIO Programme 5 March 2015.mp3
19.94 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 26 02 2015.mp3
18.41 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 12 02 2015.mp3
18.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 05-02-15ok.mp3
17.42 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio prgoramme 29-01-15.mp3
20.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 22 01 15.mp3
16.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 15 01 15.mp3
18.28 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio prgramme 25-12-2014 mail.mp3
17.9 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 18 12 14 mail.mp3
19.09 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 11 12 14 ok.mp3
17.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 04 12 14.mp3
18.89 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 27 11 2014.mp3
16.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 20 11 14.mp3
18.4 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 13-11-2014.mp3
16.3 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 30 Oct 2014.mp3
16.81 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 16 October 2014.mp3
21.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 09 October 2014.mp3
18.77 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 02 October 2014.mp3
16.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 25 September 2014.mp3
20.32 មេកា​បៃ

Pagination