កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentWeekly radio program on Nov 7, 2013.mp3
19.03 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Document31 10 13 weekly radio programme.mp3
19.47 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentWeekly radio programme 24 Oct 2013.mp3
21.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 17-10-13.mp3
20.88 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា​ ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 10 Oct 13.mp3
19.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 26 Sept 13.mp3
53.79 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 19 Sept 13.mp3
19.07 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentECCC Radio Program 27 Dec 2012.mp3
6.93 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly radio 20 Dec 2012 small size.mp3
7.65 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly radio 13 December 2012_ case 002 smaller size.mp3
6.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly radio 06 Dec 2012_ case 002 smaller size.mp3
7.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly Radio Program - 22 Nov 2012.mp3
7.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly Radio Program- 15 Nov 2012.mp3
7.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly_radio-8Nov2012-smaller_size.mp3
6.96 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly radio 01 November 2012_ case 002.mp3
54.84 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWekkly radio 25 October 2012 case 002.mp3
6.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWekklyradio11Oct2012.mp3
6.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ - ថ្ងៃទី៤ តុលា ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeeklyRadio04Oct2012.mp3
55.21 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ - ថ្ងៃទី២៧ កញ្ញា ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly_Radio_Programme_27 Sept 2012.mp3
57.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ - ការបន្ត​សវនាការ​លើ​សំណុំរឿង ០០២

Download/listen
Text DocumentWeeklyRadio20Sep2012.mp3
55.84 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ - ថ្ងៃទី១៣ កញ្ញា ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly_Radio_Programme_13 Sept 2012.mp3
55.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៏របស់ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly_Radio_Programme_07Sept2012.mp3
53.84 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ - ការបន្ត​សវនាការ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Download/listen
Text DocumentWeekly_Radio _Programme_30AUG2012.mp3
53.3 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ - ការបន្ត​សវនាការ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Download/listen
Text DocumentRadio Program_hearing in case 002_23 Aug2012.mp3
55.43 មេកា​បៃ

Pagination