កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme February 13, 2014.mp3
20.07 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 6 February 2014.mp3
19.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍របស់អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 30 01 14 mail.mp3
20.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio 23 Jan 2014.mp3
20.1 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio 16-01-14.mp3
20.89 មេកា​បៃ

កម្ម​វិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 26 12 2013.mp3
18.2 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 19 December.mp3
18.3 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 12 December 2013.mp3
17.94 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​ថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentNEW ECCC weekly radio programme 5 December 2013.mp3
18.07 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុ​ប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentWeekly radio program on Nov 21, 2013.mp3
18.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentWeekly radio program on Nov 7, 2013.mp3
19.03 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Document31 10 13 weekly radio programme.mp3
19.47 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text DocumentWeekly radio programme 24 Oct 2013.mp3
21.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 17-10-13.mp3
20.88 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា​ ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 10 Oct 13.mp3
19.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 26 Sept 13.mp3
53.79 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣

Download/listen
Text Documentweekly radio programme 19 Sept 13.mp3
19.07 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentECCC Radio Program 27 Dec 2012.mp3
6.93 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly radio 20 Dec 2012 small size.mp3
7.65 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly radio 13 December 2012_ case 002 smaller size.mp3
6.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentWeekly radio 06 Dec 2012_ case 002 smaller size.mp3
7.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly Radio Program - 22 Nov 2012.mp3
7.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍-ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly Radio Program- 15 Nov 2012.mp3
7.01 មេកា​បៃ

Pagination