ព័ត៌មាន​ស្តី​អំពី​ការ​ចូលរួម​របស់​សាធារណជន​និង​អ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្នុង​សវនាការ​លើ​អង្គសេចកី្ត​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ នៅថ្ងៃទី ២១-២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និង​សវនាការ​ពិនិត្យ​ភ័ស្តុតាង​ដែល​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅថ្ងៃ​ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

Posted 26 តុលា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 តុលា 2011
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR- 25 Oct 2011- KH- Hearing 21-24 Nov 2011.pdf
193.53 គីឡូ​បៃ​