សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ ទាក់ទង​នឹង​ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ដក​ព័ត៌មាន​ចេញ​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣


យោង​តាម​វិធាន ៧៧(១៣) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង​សម្រាប់ អ.វ.ត.ក សេចក្តី​ពិចារណា​របស់​អង្គ​បុរេ​ជំនុំជម្រះ ទាក់ទង​នឹង​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​សម្រេច​របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​លើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ជា​សាធារណៈ​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា ទាក់ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង ០០៣ ចុះថ្ងៃ​ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ និង​ដីកា​សម្រេច​លើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ជា​សាធារណៈ​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ ទាក់ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង ០០៣ (“ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ដក​ព័ត៌មាន​ចេញ”) ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ លោក អាន់ឌ្រូ ឃេលី សូម​ដក​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ជា​សាធារណៈ​របស់​គាត់វិញ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ។

សេចក្តី​​ថ្លែងការណ៍​​ជា​​សាធារណៈ​​នេះ​​បាន​​ចេញ​​ក្រោយ​​ពេល​​សហ​ចៅក្រម​​ស៊ើបអង្កេត​​បាន​​ដាក់​​សេចក្តី​​ជូនដំណឹង​​អំពី​​ការ​​បញ្ចប់​​កិច្ច​​ស៊ើបសួរ​​ក្នុង​​សំណុំ​​រឿង ០០៣ របស់ខ្លួន ដែល​​ក្នុង​នោះ​​មាន (១)សេចក្តី​សង្ខេប​អំពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ស៊ើប​អង្កេត​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣; (២)ទស្សនៈ​អំពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ទាំងនោះ​ដែល​មិន​ត្រូវបាន​គេ​ស៊ើបអង្កេត​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ; (៣)គម្រោង​រួម​អំពី​ប្រភេទ​នៃ​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​បន្ថែម​ដែល​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​មាន​បំណង​ស្នើសុំ; (៤)សេចក្តី​ជូនដំណឹង​មួយ​ដល់​សាក្សី​សក្តានុពល​អំពី​រយៈពេល​កំណត់​១៥ថ្ងៃ​សម្រាប់​ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​តាំងខ្លួន​ជា​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​របស់​ពួកគាត់ និង (៥)ចេតនា​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ឲ្យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ពន្យារ​រយៈពេល​កំណត់នេះ ។

ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ដក​ព័ត៌មាន​ចេញ​បាន​សម្រេច​ថា សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ​ត្រូវដក​ចេញ​នូវ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ជា​សាធារណៈ​របស់​ខ្លួន​ចេញ ដោយសារ​ហេតុផល​ពីរយ៉ាង​គឺ​ គាត់៖ (១)ពុំមាន​សិទ្ធិ “ធ្វើការ​បង្ហាញ​មតិ​យោបល់​ជា​សាធារណៈ​ទាក់ទង​នឹង “ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ស៊ើបសួរ” នោះឡើយ”, និង (២)បាន “រំលោភ​លើ​វិធាន​នៃ​ការ​រក្សា​ការសម្ងាត់” ដោយ​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ដល់​សាធារណជន​អំពី​សំណើ​នានា​ដែល​គាត់​មាន​បំណង​ស្នើសុំ។

ខណៈ​ដែល​ចៅក្រម​នៃ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បាន​រក​ឃើញ​ជា​ឯកច្ឆ័ន្ទថា សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​មាន​សិទ្ធិ​ចេញដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ដក​ព័ត៌មាន​ចេញនោះ ពួកគាត់​មិនមាន​លទ្ធភាព​អាច​ឈាន​ដល់​នូវ​សេចក្ដី​សម្រេច​មួយ​បញ្ជាក់​ពី​អង្គសេចក្ដី​នៃ​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​បានឡើយ។

ស្ដីពី​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ចូលរួម​របស់​ដើមបណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​សំណុំរឿង​លេខ ០០៣ នៅក្នុង​សេចក្ដី​ពិចារណា​របស់​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​ទាក់ទិន​នឹង​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំង​ដីកា​សម្រេច ស្ដីពី​ការ​ទទួល​យក​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​តាំងខ្លួន​ជា​ដើមបណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​លោក រ៉ូប៊ឺត ហាមីល ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​​នៃ​​អង្គបុរេ​​ជំនុំជម្រះ​បាន​រក​ឃើញ​នូវ​របក​គំហើញ​មួយចំនួន រួមមាន៖

(១) សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​មិនបាន​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​អំពី​កិច្ចស៊ើបសួរ​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​លេខ ០០៣ ដើម្បី​ឲ្យ​ជនរងគ្រោះ​នានា​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជា​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​តាំងខ្លួន​ជា​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​បានឡើយ ដែល​ជា​ការ​ផ្ទុយ​ពី​ការ​អនុវត្តន៍​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​លេខ ០០៣។

(២) គ្មាន​អ្នក​សុំ​តាំងខ្លួន​ជា​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ណាម្នាក់​ត្រូវបាន “ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដើម្បី​នឹង​អនុវត្ត​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​នូវ​សិទ្ធិ​ក្នុងការ​ចូលរួម​នៅក្នុង​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​ឡើយ” ហើយនេះ “ហាក់​ដូចជា​បណ្តាល” មួយ​ផ្នែកធំ​មកពី​ការ​ខ្វះ​ព័ត៌មាន​ជុំវិញ​ការ​ស៊ើបសួរ​នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង​លេខ ០០៣ នេះ។

(៣) ហេតុនេះ​ជា​លទ្ធផល​គឺ វិធីសាស្ត្រ​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​លេខ ០០៣  ដែល “មាន​ការ​ធ្វើ​មិនដឹង​មិនឮ​ចំពោះ​សិទ្ធិ​របស់​ជនរងគ្រោះ​នោះ រហូត​មក​ទល់​ពេលនេះ​ធ្វើឲ្យ​មាន​ការ​ខូចខាត​ដល់​សិទ្ធិ​ទាំងនេះ” ហើយ “ការ​បដិសេធ​ដែល​មិន​ឲ្យ [ជនរងគ្រោះនានា] អាច​មាន​លទ្ធភាព​ចូលួម​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​បាន​នេះ អាចជា​ការ​ដកហូត​ពី​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​នូវ​ព័ត៌មាន​ដ៏​មាន​សារសំខាន់​​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ការពិត​របស់ខ្លួន ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​មិនបាន​ពេញលេញ ហើយ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​លេច​ឡើង​នូវ​ការ​មន្ទិល​សង្ស័យ​អំពី​ភាពលំអៀង​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត”។

(៤) “ព័ត៌មាន​តែ​មួយ​គត់​ដែល​មាន​ស្រាប់​សំរាប់​ទុក​ឲ្យ​សាធារណជន​អាច​រក​មើលបាន ទាក់ទង​អំពី​វិសាលភាព​នៃ​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង​លេខ​ ០០៣ ត្រូវបាន​ផ្តល់​ជូន​នៅក្នុង​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ដែល​បាន​ចេញ​ដោយ​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ កាលពី​ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ដែល​ជា​កម្មវត្ថុ​នៃ​ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ដក​ព័ត៌មាន​ចេញ ដែល​បាន​ចេញ​ដោយ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ខាងលើ​នេះ” ៕