អ.វ.ត.ក បានសម្រេចលើសផែនការ​ក្នុងការទទួល​អ្នកមកទស្សនា​ចំនួន​ជាង ​១០០.០០០ នាក់

 

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១  អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) មានអ្នកមកទស្សនាសរុបចំនួន ៤៤.៥៤៣ នាក់។ ចំនួននេះបានធ្វើឲ្យ អ.វ.ត.ក សម្រេចលើស ផែនការក្នុងការទទួលអ្នកមកទស្សនានៅតុលាការនេះជាង ១០០.០០០ នាក់​ចាប់តាំងពីពេលបើកសវនាការដំបូង​របស់ខ្លួននៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ​២០០៩ មក។ ចន្លោះពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ អ្នកមកទស្សនានៅ អ.វ.ត.ក មានចំនួន ១១១.៥៤៣ នាក់។

ចំនួនអ្នកមកទស្សនាសរុបនេះរួមទាំងអ្នកមកទស្សនាក្នុងពេលសវនាការសាធារណៈ និងអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក។ នេះជាកម្មវិធីសិក្សាអប់រំ រយៈពេលមួយថ្ងៃ ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ អ.វ.ត.ក បានស្វាគមន៍ប្រជាជនពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសកម្ពុជា​​មកទស្សនាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង ទីកន្លែង រំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវាលពិឃាតជើងឯក និងមក អ.វ.ត.ក។ នៅពេលទស្សនា អ.វ.ត.ក អ្នកចូលរួមមានឱកាសសាកសួរសំណួរផ្សេងៗដែលពួកគេចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ច ដំណើរការនីតិវិធីដែលកំពុងដំណើរការនៅតុលាការនេះ។

សវនាការចំនួន ២៥ ថ្ងៃ នៅឆ្នាំ ២០១១ មានអ្នកទស្សនាសរុបចំនួន ១៨.៦២៣ ហើយអ្នកទស្សនាចំនួន ២៥.៩២០ នាក់ទៀតបានចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក។ ប្រសិនបើមានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ អ.វ.ត.ក នឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួន ព្រមទាំងផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកមកចូលរួម សវនាការជាក្រុមពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១២។
Visitors queuing up to attend the third day of Case 002 opening statements on 23 November 2011.


A group of people from Kampong Cham province attends the ECCC Study Tour Programme on 20 September 2011.


ECCC Sudy Tour participants at Toul Sleng 28 January 2011.