លោក ជេសប៉ឺ ផៅ

Photo

លោក ជេសប៉ឺ ផៅ (ហុល្លង់) បានស្បថ​ចូល​បម្រើការ​ជា​មេធាវី​នៅ អាមស្ទឺដាំ នៅ​ឆ្នាំ​២០០១ និង​នៅ​ញូវយ៉ក​និង​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​២០១០។ លោក​អនុវត្ត​វិជ្ជាជីវៈ​មេធាវី​នៅ​ទីក្រុង អាមស្ទឺដាំ ដោយ​បម្រើ​ការ​នៅ​ផ្នែក​ច្បាប់​អន្តរជាតិ ផ្នែក​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​អឺរ៉ុប និង​ផ្នែក​ការពារ​ក្តី​ព្រហ្មទណ្ឌ មុន​ពេល​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការពារក្តី​លោក នួន ជា នៅ​ឆ្នាំ​២០០៩ ក្នុង​តួនាទី​ជា​ទីប្រឹក្សា​ច្បាប់។