ទស្សនកិច្ច​របស់​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​បរទេស​ជប៉ុន - ២១ សីហា ២០០៨