ទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២