ទស្សនកិច្ច​​ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូត​​គោចរ​​​ទទួល​​​បន្ទុក​​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​​​សង្គ្រាម​​​សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩