អ្នកចូលរួម​​តាមដាន​​សវនាការ​​សំណុំ​រឿង០០២​ នៅ អ.វ.ត.ក មាន​​ចំនួន​​លើស​​ពី ៥០,០០០ នាក់