អ្នក​ស្រី ទូច ផាន់ដារា

Transcript from testimony

Video recordings