សវនាការ​ថ្ងៃទី​ ២០០

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ២១៥ នាក់​ ចូល​រួម​ទស្សនាសវនាការ​​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 307 persons