លោក ចាន់ ខន

លោក ចាន់ ខន ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីមួយរូបដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មអំពីមន្ទីរសន្ដិសុខ ម៣១ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមគ្រប់ គ្រង ដែលគ្រប់គ្រងដោយ កាំង ហ្គេចអ៊ាវ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣ ខាន់ ខន ត្រូវបានជ្រើសរើសជាទាហ៊ាន ប៉ុន្ដែលោក ត្រូវបានគេបញ្ជូន ទៅធ្វើការជាសន្ដិសុខនៅមន្ទីរ ម១៣ ទៅវិញ។ លោកនៅទីនោះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៧៣ ឬ ដើមឆ្នាំ ១៩៧៤ ហើយក្រោយមក លោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើស្រែនៅឧដុង្គ ជាមួយនឹងទាហ៊ានយាមគុក និងអ្នកទោស។ ជាសាក្សីមួយរូប លោក ចាន់ ខន បាន បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួននៅមន្ទីរ ម១៣ រួមនឹងការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ដ្រផងដែរ។ លោកបានរម្លឹកថា អ្នកទោសជាច្រើន បានសម្លាប់ ដោយសារតែការ ខ្វះខាតថ្នាំព្យាបាល ហើយពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាលសំរាប់របួសស្នាម បន្ទាប់ពីការសួរ ចម្លើយឡើយ។ ក្នុងអំឡុងពេលសក្ខីកម្មរបស់លោក ភាពមិនត្រឹមត្រូវរវាងនៃសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី និងអំណះអំណាងដែលលោក បានប្រាប់ទៅសហព្រះរាជអាជ្ញាកាលពីមុន កើតឡើង។

 

 

 

Transcript from testimony

Video recordings