សវនាការ​ថ្ងៃ​ទី ២៦២ ក្នុង​សំនុំ​រឿង ០០២/០២

  • Hearing date :
  • Public attendance : 297 persons