ចៅក្រម Michael Bohlander (បម្រុង)

Photo

បច្ចុប្បន្ន សាស្រ្តាចារ្យ Bohlander ជាប្រធានផ្នែកនីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងប្រៀបធៀប នៅសាលាច្បាប់ Durham ដែលគាត់បានបំពេញ
ការងារជាសាស្រ្តាចារ្យ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ មក។ ពីឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ ២០០៤ សាស្រ្តាចារ្យ Bohlander បានបំពេញការងារជាចៅក្រមសាលាដំបូង និងសាលាឧទ្ធរណ៍ជំនុំជម្រះលើរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ និងរដ្ឋប្បវេណី នៅ
តុលាការនៃរដ្ឋសេរី Thuringia ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើត (East German Free State of Thuringia) នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល បន្ទាប់ពីការរួបរួមរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ងនៅឆ្នាំ ១៩៩០។ ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ ២០០១ គាត់បានបំពេញការងារជាមន្រ្តីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
សម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវី។ សាស្រ្តាចារ្យ Bohlander បានទទួលសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ និងសញ្ញាប័ត្រច្បាប់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Saarland។