លោកស្រី ខាថឺរីន ម៉ាស្ស៊ី-អ៊ូហែល (Catherine Marchi-Uhel)

Photo

គឺជាសមាជិកតុលាការបារាំងតាំងពីឆ្នាំ១៩៨៦មក។ ដំបូង លោកស្រី​បម្រើការ​ជាចៅក្រម​នៅ​សាលាដំបូង​រហូតដល់​ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៥។ បន្ទាប់មក ពីឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ លោកស្រី​បាន​ទទួល​ការតែងតាំង​ឲ្យបំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្រសួងការបរទេស​បារាំង​ ដោយ​ទទួលខុសត្រូវ​លើ​រឿងក្តីនានា​ដែលប្តឹង​ទៅ​តុលាការ​សិទ្ធិមនុស្ស​តំបន់អឺរ៉ុប ប្រឆាំងនឹង​រដ្ឋាភិបាល​បារាំង។ បន្ទាប់មកទៀត លោកស្រីបាន​បម្រើការ​រយៈពេល​បួនឆ្នាំ​នៅ​តំបន់​បាល់កង់ ជាមួយ​បេសកកម្ម​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​នៅប្រទេស​បូស្នៀ​និង​ហឺហ្សេ​ហ្គោវីណា និងកូសូវ៉ូ និងជា​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់ UNMIK។ ចាប់ពី​ពេលដែល​លោកស្រី​ចាកចេញ​ពីកូសូវ៉ូ​នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២ អ្នកស្រី​បានបន្ត​បំពេញ​ការងារ​ជាមន្រ្តីច្បាប់​ជាន់ខ្ពស់​នៅ​​សាលាឧទ្ធរណ៍​នៃ​តុលាការ ICTY និង ICTR និងជា​ប្រធាន​អង្គជំនុំជម្រះនៃ​តុលាការ ICTY។ មុនពេល​ក្លាយជា​ចៅក្រម​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​នៅ អ.វ.ត.ក លោកស្រី​គឺជា​ចៅក្រម​បម្រុង​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ អ.វ.ត.ក។