ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៥៦

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>មាត្រា ៣​(ថ្មី) នៃច្បាប់នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាៈ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានអំណាចវិនិច្ឋ័យទោសជនសង្ស័យដែលបានប្រព្រឹត្តបទ ឧក្រិដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ១៩៥៦ ហើយដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងថ្ងៃ ១៧ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃ ៦ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ៖<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<UL style="MARGIN-TOP: 0cm" type=disc>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">មនុស្សឃាត មាត្រា ៥០១</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">,</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> ៥០៣, ៥០៤, ៥០៥, ៥០៦, ​៥០៧ និងមាត្រា ៥០៨<o:p></o:p></SPAN></FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>ទារុណកម្ម មាត្រា ៥០០<o:p></o:p></FONT></SPAN></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>ការវាយប្រហារលើសាសនា មាត្រា ២០៩ និងមាត្រា ២១០។<o:p></o:p></FONT></SPAN></LI></UL>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>អាជ្ញាយុកាលនៃបណ្តឹងអាជ្ញានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ១៩៥ដែលទាក់ទងដល់បទល្មើសខាងលើ ត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែម ៣០ឆ្នាំ ទៀតទៅលើអាជ្ញាយុកាលនៃបណ្តឹងអាជ្ញាសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ទាំងឡាយខាងលើដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ។<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">ទោសបញ្ញត្តិចែងក្នុងមាត្រា ២០៩</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">, </SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">៥០០, ៥០៦ និង ៥០៧ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ១៩៥៦ ត្រូវកំណត់ ថាអតិបរមាត្រឹមដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបញ្ជាក់បន្ថែមដោយមាត្រា ៣៨ និងមាត្រា ៣៩(ថ្មី) នៃច្បាប់នេះ។ <o:p></o:p></SPAN></FONT></P>