តើនរណាខ្លះនឹងត្រូវនាំយកមកជំនុំជម្រះក្ដី?

បុគ្គលទាំងនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោស, ត្រូបាន​ចោទប្រកាន់ ឬត្រូវបានចោទដោយ អ.វ.ត.ក៖ 

ជនជាប់ចោទ៖ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច ត្រូវបាន​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០១

ជនជាប់ចោទ៖ ខៀវ សំផន ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រ​កាន់​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ (ត្រូវបាន​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការក្ដីសំណុំរឿង ០០២/០២

ជនជាប់ចោទ៖ នួន ជា ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រកាន់​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ (ត្រូវបាន​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការក្ដីសំណុំរឿង ០០២/០២

ជនជាប់ចោទ៖ អៀង សារី ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រកាន់ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ (កិច្ចដំណើរការត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែការស្លាប់របស់គាត់)

ជនជាប់ចោទ៖ អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២  (កិច្ចដំណើរការត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែការស្លាប់របស់គាត់) 

ជនជាប់ចោទ៖ មាស មុត ជនត្រូវ​ចោទ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

ជនជាប់​ចោទ៖ យឹម ទិត្យ ជនត្រូវចោទ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

ជន​ជាប់ចោទ៖ អុឹម ចែម ជន​ត្រូវចោទ ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១ (ត្រូ​វ​បាន​ទម្លាក់ការចោទ)

ជន​ជាប់​ចោទ៖ អោ អាន ជន​ត្រូវចោទ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២