អ្នកស្រី Antonya Tioulong

Tioulong Antonyaជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីលើសំណុំរឿង០០១ បានទទួលរងការឈឺចុកចាប់ពីការបាត់ខ្លួន និងការសម្លាប់បងស្រីរបស់គាត់ ឈ្មោះ Tioulong Raingsyនិងបងប្រុសថ្លៃរបស់ឈ្មោះ Kimari Lim

គាត់ធ្វើសក្ខីកម្ម ដោយតំណាងឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់។ ម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះ Measketh Samphotreបងស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Tioulong-Rohmer Nevaក្មួយស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Kimari Nevinkaនិងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Kimari Visakaដែលអ្នកទាំងអស់បានចូលរួមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី។ ពួកគេបានចេញទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាទីកន្លែងដែលពួកបានទទួលសំបុត្រចុងក្រោយរបស់Raingsy និង Lim ដែលបានចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែមិនា ឆ្នាំ ១៩៧៥។ Raingsy និង Limមានគម្រោងជួបជុំគ្រួសារ និងកូនៗរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសបារាំង ក្នុងរដូវក្ដៅ ឆ្នាំ ១៩៧៥។ ប៉ុន្ដែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ នៅពេលខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញ។ Raingsy ប្ដីរបស់គាត់ Limត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស២១។ គេសន្មត់ថា អ្នកទាំងពីរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងខែមេសា និងឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧៦។ ក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី Tioulong Antonyaបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះពីរបៀបដែលពួកគេរកឃើញបងស្រី និងបងថ្លៃរបស់គាត់ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ បន្ទាប់ពីពួកគេស្វែងរកអស់ជាច្រើនកន្លែងរួចមក។

គាត់បានពណ៌នាថា គ្រួសាររបស់គាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ ហើយពួកគេក៏បានបដិសេធទៅនឹងការសំអភ័យទោសរបស់ជនជាប់ចោទផងដែរ ដោយគាត់និយាយថា គ្រួសាររបស់គាត់នឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជនជាប់ចោទនោះទេ។

Transcript from testimony

Video recordings