សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បំពេញកិច្ចស៊ើបសួរលើអង្គហេតុ ដែលមានចែងនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរ និងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរបន្ថែមរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា។ បន្ទាប់ពីកិច្ចស៊ើបសួរត្រូវបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់រួចហើយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយមួយ ដែលអាចជាដីកាចោទប្រកាន់បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ឬដីកាច្រានចោលការចោទប្រកាន់បញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធី (ព័ត៌មានបន្ថែមមាននៅខាងក្រោម)។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានចំនួនពីររូប៖

•    លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង (ចៅក្រមជនជាតិខ្មែរ)

•    លោកចៅក្រម Mark B. Harmon (ចៅក្រមជនជាតិអាមេរិក)។

 

ចរិតលក្ខណៈនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក
និងមុខងាររបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត

មានចំណុចខុសគ្នាធំៗមួយចំនួនរវាងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដែលអាចអនុវត្តបាននៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត និងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដែលអាចអនុវត្តបាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលមានគោលការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធច្បាប់ខំមិនឡ។ ការពិតទៅ ដោយយកច្បាប់កម្ពុជាធ្វើជាគម្រូ ដែលជាច្បាប់យកតាមទស្សនាទានច្បាប់បារាំងសម្រាប់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនោះ កិច្ចស៊ើបសួរមុនដំណាក់កាលជំនុំជម្រះមិនត្រូវបានធ្វើដោយភាគី (ភាគីព្រះរាជអាជ្ញា និងភាគីការពារក្តី) ឡើយ ប៉ុន្តែកិច្ចស៊ើបសួរនេះត្រូវបានធ្វើដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ដែលមានចៅក្រមជាតិមួយរូប និងចៅក្រមអន្តរជាតិមួយរូប។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដើរតួនាទីដ៏ជាក់លាក់មួយនៅ អ.វ.ត.ក ដោយហេតុថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលភស្តុតាង ដើម្បីសម្រេចថាតើអង្គហេតុនានាដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាបានរៀបរាប់នៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរនោះ បង្កើតបានទៅជាបទឧក្រិដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក ដែរ ឬយ៉ាងណា និងដើម្បីសម្រេចថាតើជនត្រូវចោទត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែរ ឬយ៉ាងណា។ បន្ថែមលើនេះ ខុសពីប្រព័ន្ធច្បាប់ខំមិនឡ ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នេះ ភាគីគឺជាអ្នកបង្ហាញភស្តុតាងដោយផ្ទាល់ទៅឱ្យអង្គចៅក្រម នៅ អ.វ.ត.ក រាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលត្រូវប្រមូល នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត និងដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងដោយ ក.ស.ច.ស នោះ នឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធី នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។

 

គោលការណ៍នានាដែលការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវគោរពតាម

•    អព្យាក្រឹតភាព៖ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបំពេញកិច្ចស៊ើបអង្កេតដោយមិនលម្អៀង មិនថាភស្តុតាងនោះជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុក ឬភស្តុតាងដោះបន្ទុកនោះទេ។

•    ឯករាជ្យភាព៖ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបំពេញកិច្ចដោយឯករាជ្យ មានន័យថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនត្រូវទទួលយក ឬស្វែងរកការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាល ឬប្រភពណាមួយឡើយ។

•    សមភាពរវាងភាគី៖ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវតែធានាឱ្យមានតុល្យាភាពរវាងសិទ្ធិរបស់ភាគីនីមួយៗ ដោយការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះ និងសាក្សីផង និងដោយគោរពសិទ្ធិរបស់ភាគីការពារក្តី និងសហព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរ។

•    ភាពសម្ងាត់៖ កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត ត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ហើយជាទូទៅ ត្រូវតែធ្វើឡើងជាសម្ងាត់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់ភាគីនានា ជាពិសេស៖

o    ដោយគោរពនូវគោលការណ៍សច្ចធារណ៍នៃនិរទោសរបស់ជនសង្ស័យ ឬជនត្រូវចោទ

o    ដោយចាត់វិធានការការពារចំពោះអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សី និងជនរងគ្រោះ ប្រសិនបើចាំបាច់

o    ដោយបំពេញកិច្ចស៊ើបអង្កេតឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

សម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្តែងនានា ការរៀបរាប់ខាងលើនេះមានន័យថា បុគ្គលណាមួយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនេះ ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងរក្សាភាពសម្ងាត់នៃកិច្ចស៊ើបអង្កេត ហើយហេតុដូច្នេះ រាល់ឯកសារ និងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង (ដូចជា ឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចស៊ើបសួរ បទសម្ភាសន៍ជនត្រូវចោទ បទសម្ភាសន៍សាក្សី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ការស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញ ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ។ល។) គឺជាឯកសារ និងព័ត៌មានសម្ងាត់ បើទោះជានៅក្នុងករណីដែលថា ឯកសារនោះ គឺជាឯកសារដែលសាធារណជនបានយល់ដឹងជាទូទៅហើយក៏ដោយ។ ទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តី ដោយពិចារណាទៅលើលក្ខណៈពិសេសរបស់ អ.វ.ត.ក គោលការណ៍រក្សាភាពសម្ងាត់មានលក្ខណៈបត់បែនផងដែរ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជាអប្បបរមាដល់សាធារណជន។

 

ដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត

កិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក មានពីរដំណាក់កាល៖

ការបើកកិច្ចស៊ើបសួរ

ដំណាក់កាលនេះចាប់ផ្តើមឡើង ដោយការបើកកិច្ចស៊ើបសួរបឋមដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា តាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ខ្លួន ឬតាមសំណើសុំរបស់ភាគីណាមួយក្នុងចំណោមភាគីទាំងអស់ ឬមេធាវីរបស់ពួកគាត់ ក្នុងគោលបំណង (ទីមួយ) ដើម្បីសម្រេចថាតើមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មនានានៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក ត្រូវបានប្រព្រឹត្តដែរ ឬយ៉ាងណា និង (ទីពីរ) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យ និងសាក្សីសក្តានុពល។ បន្ទាប់ពីមានកិច្ចស៊ើបសួរបឋមនេះហើយ ហើយប្រសិនបើសហព្រះរាជអាជ្ញា ក្នុងករណីដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាមានហេតុផលជឿជាក់ថា ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក ពិតជាត្រូវបានប្រព្រឹត្តនោះ សហព្រះរាជអាជ្ញា នឹងបើកកិច្ចស៊ើបសួរតាមផ្លូវតុលាការ ដោយការដាក់ដីកាសនិដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរ ដោយមានយោងទៅលើអង្គហេតុ ប្រភេទនៃបទល្មើស ច្បាប់ជាធរមាន និងឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាមួយ (ប្រសិនបើដឹង) ដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត។

កិច្ចស៊ើបអង្កេតរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត

បន្ទាប់ពីពេលដែលខ្លួនបានទទួលដីកាសនិដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរភ្លាម សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបើកកិច្ចស៊ើបសួរទៅលើអង្គហេតុ ដែលមានចែងនៅក្នុងដីកាសនិដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរនោះ។ ទោះជាស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ក៏សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនត្រូវស៊ើបអង្កេតលើអង្គហេតុថ្មីឡើយ លុះត្រាណាពួកគាត់បានទទួលដីកាសនិដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរបន្ថែមពីសហព្រះរាជអាជ្ញា។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចោទប្រកាន់បុគ្គលណាមួយ ក្នុងករណីមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ និងស៊ីចង្វាក់គ្នា ដែលបង្ហាញថា បុគ្គលនោះ អាចទទួលខុសត្រូវជាព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការប្រព្រឹត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយ ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរ ឬនៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរបន្ថែម បើទោះជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលទាំងនោះ មិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងដីកាទាំងនោះក៏ដោយ។ ចាប់ពីដំណាក់កាលនេះទៅ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតស្វែងរកភស្តុតាងដោយអព្យាក្រឹត មិនថាភស្តុតាងដាក់បន្ទុក ឬភស្តុតាងដោះបន្ទុកឡើយ។ ការពិតទៅ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបំពេញកិច្ចស៊ើបអង្កេត ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សង្គម ហើយដូច្នេះ ពួកគាត់មិនត្រូវបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ភាគីការពារក្តី ឬសហព្រះរាជអាជ្ញាឡើយ។

នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចទាំងនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអាចបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរ ដែលនាំទៅដល់ការបង្ហាញការពិត មានដូចជា៖

•    សាកសួរជនសង្ស័យ និងជនត្រូវចោទ

•    សម្ភាសន៍ជនរងគ្រោះ និងសាក្សី

•    ប្រមូលភស្តុតាងរូបវន្ត

•    ស្វែងរកមតិយោបល់អ្នកជំនាញ

•    បើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅកន្លែងកើតហេតុ

•    ចេញដីកាកោះ ដីកាបង្គាប់ឱ្យនាំខ្លួន ដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួន និងដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួន

•    ចាត់វិធានការសមស្របនានា ដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាព និងការគាំទ្រដល់សាក្សីសក្តានុពល និងប្រភពដទៃទៀត

•    ស្វែងរកព័ត៌មាន និងជំនួយពីប្រភពនានា ដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតយល់ឃើញថា សមស្រប (ដូចជា បណ្តារដ្ឋនានា អង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា)

នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចស៊ើបអង្កេត ភាគី (ដែលមានដូចជា សហព្រះរាជអាជ្ញា ជនត្រូវចោទ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី) ក៏អាចដាក់សំណើសុំឱ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ចេញដីកា ឬបើកកិច្ចស៊ើបសួរនានាដែលខ្លួនយល់ឃើញថាចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត អាចយល់ស្រប ឬមិនយល់ស្របទៅនឹងសំណើសុំនោះ ហើយក្នុងករណីដែលពួកគាត់មិនយល់ស្រប សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវចេញដីកាសម្រេចបដិសេធសំណើសុំដែលមានសំអាងហេតុ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងទោះនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ឱ្យបានមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរ។ ដីកាសម្រេចនេះ អាចត្រូវបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ នៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។

ការបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបអង្កេត

ក្នុងករណីដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតពិចារណាឃើញថា កិច្ចស៊ើបអង្កេតត្រូវបានចប់សព្វគ្រប់ហើយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវជូនដំណឹងទៅដល់គ្រប់ភាគី និងមេធាវីរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ ដែលភាគីទាំងនោះ ត្រូវមានរយៈពេលដប់ប្រាំថ្ងៃ ដើម្បីដាក់សំណើសុំបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែម។ ក្នុងករណីដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបដិសេធសំណើសុំឱ្យបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមនោះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវចេញដីកាសម្រេចដែលមានសំអាងហេតុ ដែលដីកាសម្រេចនេះអាចត្រូវបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។ នៅពេលដែលរយៈពេល (ដប់ប្រាំថ្ងៃ) នេះបានផុតទៅហើយ ឬត្រូវបានលះបង់ចោលដោយភាគី ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ត្រូវបានដោះស្រាយដោយអង្គបុរេជំនុំជម្រះរួចហើយនោះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់សហព្រះរាជអាជ្ញា ដែលត្រូវចេញដីកាសន្និដានស្ថាពរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ខ្លួនបានពិចារណាឃើញថា កិច្ចស៊ើបអង្កេតត្រូវបានចប់សព្វគ្រប់ហើយ។ នៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន សហព្រះរាជអាជ្ញាអាចស្នើសុំឱ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ជនត្រូវចោទ និងបញ្ជូនគាត់ទៅជំនុំជម្រះ ឬស្នើសុំឱ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតច្រានចោលការចោទប្រកាន់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត មិនជាប់កាតព្វកិច្ចដោយដីកាសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាឡើយ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ត្រូវបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដោយចេញដីកាដំណោះស្រាយមួយ ដោយបញ្ជាក់ ថាតើត្រូវចោទប្រកាន់ជនត្រូវចោទ ហើយបញ្ជូនគាត់ទៅជំនុំជម្រះ ឬក៏ត្រូវច្រានចោលការចោទប្រកាន់។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវចេញដីកាច្រានចោលការចោទប្រកាន់ ប្រសិនបើ៖

•    អំពើនានាដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេត មិនបង្កើតឱ្យទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក។

•    ចារីនៃអំពើនោះ មិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។

•    មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទ។ ក្នុងករណីនេះ ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាស្នន និងដីកាសម្រេចឱ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ ត្រូវអស់សុពលភាព។

ផ្ទុយទៅវិញ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ត្រូវចេញដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ប្រសិនបើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទ ទាក់ទងនឹងអំពើនានា ដែលបង្កើតឱ្យទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មក្រោយយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក។ ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ត្រូវចែងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាប់ចោទ សេចក្តីពណ៌នានៃអង្គហេតុសំខាន់ៗ និងការកំណត់បទចោទនៃអង្គហេតុទាំងនោះ ក៏ដូចជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌផងដែរ។

សហព្រះរាជអាជ្ញា ជនជាប់ចោទ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការចេញដីកាដំណោះស្រាយ។ ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ បើកផ្លូវឲ្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ តែដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកដីកាសម្រេចច្រានចោលការចោទប្រកាន់ បើកផ្លូវឲ្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា និងដោយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងករណីដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។ ក្នុងករណីដែលគ្មានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយទេនោះ ក្រឡាបញ្ជីរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឱ្យក្រឡាបញ្ជីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដើម្បីកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការ ឬក្នុងករណីមានដីកាសម្រេចច្រានចោលការចោទប្រកាន់ ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋបាលសម្រាប់តម្កល់ទុកជាឯកសារ។ បន្ទាប់ពីនេះមក សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនមានតួនាទីអ្វីទៀតទេ នៅក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលមានភស្តុតាងថ្មីដែលអាចរកបាន បន្ទាប់ពីដីកាសម្រេចច្រានចោលការចោទប្រកាន់ចូលជាធរមានហើយនោះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត អាចបើកកិច្ចស៊ើបសួរតាមផ្លូវតុលាការសារជាថ្មីម្តងទៀត ទៅតាមការផ្តួចផ្តើមរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា។ សហព្រះរាជអាជ្ញាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្រោយៗទៀត ក្នុងនាមជាភាគី ហើយពួកគាត់ធ្វើបទបង្ហាញពីសារណារបស់គាត់ដោយផ្ទាល់មាត់ ប្រសិនបើពួកគាត់ពិចារណាឃើញថាចាំបាច់សម្រាប់យុត្តិធម៌។
 

 

 

 Related news

Persons

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news