ប្រទេសជប៉ុនជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ២១,៦ លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសជប៉ុនជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ២១,៦ លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។
Released Date