លោកស្រី មីសែល លី បានដឹកនាំបេសកកម្មវាយតំលៃជំហានដំបូងរបស់គណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដែលមាន សមាជិក ចំនួន៧នាក់ មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លោកស្រី មីសែល លី បានដឹកនាំបេសកកម្មវាយតំលៃជំហានដំបូងរបស់គណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដែលមាន សមាជិក ចំនួន៧នាក់ មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជួបប្រជុំគ្នា និងធ្វើការជាមួយ គណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំ ដោយ ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ។ គោលបំណងនៃបេសកកម្មនេះ គឺជាការរៀបចំជាមុនឆ្ពេ ាះទៅរកការបង្កើត អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នាពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ។

Date
Released Date