វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជាលើកទី២

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជាលើកទី២ ចំនួន ៤៥ រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅ សណ្ឋាគារ Imperial Garden Hotel ក្រោមកិច្ចសហការរវាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងោរ រាជរដ្ឋាភិបាល គណៈមេធាវីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង UNDP .

ប្រទេស ញូហ្សីលែន ជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ៥០០.០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

Date
Released Date