លិខិតរបស់លោក នីកូឡាស មីសែល អគ្គលេខាធិការរង និងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជា ជាតិ ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា អង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើលិខិតចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ២០០៥ ទៅជូនគ្រប់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិក និង មិនម

លិខិតរបស់លោក នីកូឡាស មីសែល អគ្គលេខាធិការរង និងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជា ជាតិ ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា អង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើលិខិតចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ២០០៥ ទៅជូនគ្រប់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិក និង មិនមែនជាសមាជិកទាំងអស់ ដើម្បីសូមឱ្យផ្ដល់ឈ្មោះចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ សម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ស្នើឱ្យរដ្ឋជាសមាជិកផ្ដល់ឈ្មោះ ទាំងនោះ មកអង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យបាន មុនថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៥ សម្រាប់លោក អគ្គលេខាធិការ តែងតាំងជាចៅក្រម សហព្រះរាជអាជ្ញា សហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិ និងចៅក្រមនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ។ លិខិតនេះមានភ្ជាប់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការ ជ្រើសរើសបេក្ខជន អន្ដរជាតិ ។
Released Date