លិខិតរបស់លោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោកអគ្គលេខាធិការ និងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ផ្ញើជូន ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយក រដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងថា អង្គការសហប្រជាជាតិ និង ក្រុមប្រទេសដែល មានការចាប់អារម្មណ៍ បានសំរេចថា ពេលនេះមានការ ព្រមព្រៀងគ្នាហើយអំពីការជ្រើសយកអគ្គមេ បញ្ជាការដ្ឋ

លិខិតរបស់លោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោកអគ្គលេខាធិការ និងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ផ្ញើជូន ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយក រដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងថា អង្គការសហប្រជាជាតិ និង ក្រុមប្រទេសដែល មានការចាប់អារម្មណ៍ បានសំរេចថា ពេលនេះមានការ ព្រមព្រៀងគ្នាហើយអំពីការជ្រើសយកអគ្គមេ បញ្ជាការដ្ឋាននៃកងខេមរ ភូមិន្ទ ជាទីតាំងសម្រាប់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ព្រះរាជ អាជ្ញា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល។ អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្នើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ការព្រមព្រៀងលើ៣ ចំណុចទាក់ទងនឹងបញ្ហាទីតាំងនេះ ៖ (១) ទីតាំងនេះ ត្រូវបិទបាំងឱ្យជិត និង មានរបងព័ទ្ធជុំវិញ ធ្វើយ៉ាងណា ឱ្យដាច់ចេញពី ទីតាំងរបស់យោធា (២) មានផ្លូវចូលដាច់ដោយឡែក ទៅកាន់ទីតាំងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ និងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ និង (៣) រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនឱ្យបានសមស្រប ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅកាន់ទីតាំងនោះ ដើម្បីធានាការចូលរួម ទូលំទូលាយក្នុងពេលកាត់សេចក្ដី ។
Released Date