សហគមអឺរ៉ុប ប្រកាសអំពីមូលនិធិចំនួន ៩៩៥,១០០ អឺរ៉ូ (ជិត១,២លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក) ដើម្បីជួយលើការ ចំណាយរបស់ភាគី កម្ពុជា សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ដែលត្រូវចំណាយសំរាប់ ប្រាក់ខែរបស់ ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និង មន្ដ្រីផ្នែកច្បាប់ របស់ភាគីកម្ពុជា ដែលបំរើ

សហគមអឺរ៉ុប ប្រកាសអំពីមូលនិធិចំនួន ៩៩៥,១០០ អឺរ៉ូ (ជិត១,២លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក) ដើម្បីជួយលើការ ចំណាយរបស់ភាគី កម្ពុជា សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ដែលត្រូវចំណាយសំរាប់ ប្រាក់ខែរបស់ ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និង មន្ដ្រីផ្នែកច្បាប់ របស់ភាគីកម្ពុជា ដែលបំរើការងារនៅ សាលាដំបូង និងសាលាឧទ្ធរណ៍ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ
Released Date