ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរបស់ឈ្មោះប៊ូ ម៉េង នៅក្នុងសំណុំ រឿងទាំងពីរ និងតែងតាំងអាដហុកជាអ្នកទំនាក់ទំនង

Posted Tue, 10/23/2012 - 00:00 / Updated Tue, 01/24/2017 - 16:18

Summary

ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរបស់ឈ្មោះប៊ូ ម៉េង នៅក្នុងសំណុំ រឿងទាំងពីរ និងតែងតាំងអាដហុកជាអ្នកទំនាក់ទំនង
Download file
Text Document00157054-00157055.pdf
75.19 KB
Document Number
D25/1/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Tags