ការប្រគល់សៀវភៅសាលដីកាស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ជូនដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ស្រុក-ក្រុង និងខេត្តរាជធានី