បញ្ជីនៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្នើសុំដោយសហមេធាវីនាំមុខដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ លើព្យសនកម្មនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានទៅលើជនរងគ្រោះ, ដោយមានឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់

Posted Fri, 03/01/2013 - 14:51 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE236_5_3_KH.PDF
7.91 MB
Document Number
E236/5/3
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document