[កោសលុប] សំណើសុំទទួលបានពត៌មានពីសហព្រះរាជអាជ្ញា អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោក ខៀវ សំផន ក្រោយពីមានការចេញសាលដីកាមានសំអាងហេតុពេញលេញ លើសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted Thu, 10/20/2022 - 11:31 / Updated Tue, 10/25/2022 - 09:32
Download file
Text DocumentF77_Redacted_KH.PDF
2.98 MB
Document Number
F77
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី