សេចក្តីសង្កេតបន្ទាប់ពីផ្ទេរលោក ខៀវ សំផន ទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាល ចម្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលតុលាការ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

Posted Tue, 03/21/2023 - 14:39 / Updated Tue, 03/21/2023 - 14:41
Download file
Text DocumentF83_KH.PDF
831.21 KB
Document Number
F83
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី