ក្រុម៤ - សំណើសុំដាក់បញ្ចូលក្នុងសំនុំរឿងនូវរូបថតរបស់ អ៊ូ វ៉ាន់ឌី ដែលថតនៅទួលស្លែង និងឯកសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់លោក អ៊ូ សាវរិទ្ធ

Posted Tue, 10/23/2012 - 00:00 / Updated Tue, 01/24/2017 - 16:18

Summary

ក្រុម៤ - សំណើសុំដាក់បញ្ចូលក្នុងសំនុំរឿងនូវរូបថតរបស់ អ៊ូ វ៉ាន់ឌី ដែលថតនៅទួលស្លែង និងឯកសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់លោក អ៊ូ សាវរិទ្ធ
Download file
Text Document00364934-00364936.pdf
97.06 KB
Document Number
E2/26/5
Document Date
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Tags