សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ស្តីពីការផ្ទេរអំណាចអនុលោមតាមវិធាន ១៣.១ និង ១៣.៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted Tue, 10/23/2012 - 00:00 / Updated Mon, 10/29/2012 - 10:23

Summary

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ស្តីពីការផ្ទេរអំណាចអនុលោមតាមវិធាន ១៣.១ និង ១៣.៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង
Download file
Text Document00152591-00152596.pdf
297.66 KB
Document Number
C5/35
Document Date
Case សំណុំរឿង ​០០១
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Tags