សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ស្តីពីការផ្ទេរអំណាចអនុលោមតាមវិធាន ១៣.១ និង ១៣.៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted 23 octobre 2012 / Mis à jour 29 octobre 2012

Résumé

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ស្តីពីការផ្ទេរអំណាចអនុលោមតាមវិធាន ១៣.១ និង ១៣.៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង
Download file
Text Document00152591-00152596.pdf
297.66 Ko
Document Number
C5/35
Document Date
Casse សំណុំរឿង ​០០១
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Étiquettes