ការ​ជំទាស់​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក​ ខៀវ សំផន ទៅ​នឹង​ការ​ទទួល​យក​សារ​ណា​របស់​អ្នក​ដែល​មិន​មែន​ជា​ភាគី​នៃ​រឿង​ក្ដី​ ស្ដី​ពីកា​រ​រៀប​អាពាហ៍​ពិ​ពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ (ឯក​សារ​E418)

Posted Tue, 08/09/2016 - 20:45 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE418_2_KH.pdf
4.53 MB
Document Number
E421/2
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី